Verlof

  • Een jongere is verplicht om elke dag naar school te gaan.
  • De Leerplichtwet kent, buiten de schoolvakanties, geen extra vrije dagen.
  • Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor een jongere extra vrij kan krijgen, dit heet verlof of vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
  • De schooldirecteur beslist over verlof tot 10 schooldagen. De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan 10 schooldagen.