Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
 • Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met uw DigiD) bezwaar maken.

Behandeling bezwaar 

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
 • Deze termijn gaat in op de dag na de verzenddatum van de brief of het online formulier.
 • Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Online bezwaar maken

 • U kunt met een online formulier een bezwaarschrift indienen als u in de gemeente Ermelo of Zeewolde woont.
 • Uw DigiD is dan uw officiĆ«le ondertekening.

Schriftelijk bezwaar maken

U stuurt een brief. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Verzoek voorlopige voorziening

 • U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan digitaal of schriftelijk. De brief kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
 • U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.
 • Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.